Alapszabály

Az Elnökség tagjai:

 

Bodnár Sándor – elnök

Puskás Apollónia – titkár

Bodnárné Surányi Gabriella – elnökségi tag

Jacsó Rudolf – elnökségi tag

Steiner Lajos – elnökségi tag

Tóth Szilvia – elnökségi tag

dr. Varga-Szabó Lajos – elnökségi tag

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Szalóki-Oros Brigitta – FB elnök

Hodgyai Gábor – FB tag

Kirinovits Tamás – FB tag

 


 

RÁCALMÁSI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 
I.
Az egyesület adatai
 1. Az egyesület neve: RÁCALMÁSI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egyesület
 1. Az egyesület rövidített elnevezése: RÁCALMÁSI VÁROSVÉDŐK
 1. Az egyesület székhelye: 2459 Rácalmás Szigetfő utca 11-13.
 
II.
Az egyesület célja, tevékenysége
 
 1. Az Egyesület célja:
* nemzetiségi hagyományok ápolása,
* nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
* kulturális tevékenység, hagyományőrzés és hagyományteremtés,
* kulturális örökség megóvása,
* műemlékvédelem,
* természetvédelem, állatvédelem,
* környezetvédelem,
* egészséges életre nevelés,
* közösségszervezés,
*közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe  vehető – szolgáltatások nyújtása
 1. Az Egyesület tevékenysége
    Az Egyesület a fenti – nem gazdasági – célok megvalósítása érdekében:
a/ oktatási, tájékoztatási és propaganda tevékenységet végez, illetve kiadványokat  jelentet meg
b/ előadásokat, konferenciákat és más célszerű rendezvényeket szervez
c/ kis és nagyrendezvények szervezése és bonyolítása
d/ előmozdítja az egyesület együttműködését a helyi Önkormányzattal és más
    társadalmi szervezetekkel
e/ szorgalmazza az önkéntes társadalmi munkát és annak megbecsülését
f/ támogatja  és szervezi az amatőr művészeti eseményeket, fesztiválokat
g/  figyeli a céljait szolgáló pályázati kiírásokat, azokra pályázatokat készít, és ha nyer, megvalósítja az elhatározott projekteket
Az Egyesület közhasznú feladatait az alábbi jogszabályok alapján látja el.
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
 1. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) 6.) pont
 • kulturális tevékenység:
 1. évi XX. tv. a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről 121. §. a-b.) pont, 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) 7.) pont, 2008 évi XCIX. tv. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3 §. (1) bek.
 • kulturális örökség megóvása:
 1. évi CLXXXIX tv. Magyarországi helyi önkormányzatiról 23. §. (5) bek. 17. pont és (4) bek. 13. pont., 2001. évi LXIV. tv. A Kulturális örökség védelméről: 5. §. 1.) pont, 61/B. 3. ) pont,
 • műemlékvédelem:
 1. évi LXXVIII. tv. Az Épített környezet alakításáról és védelméről 57/A. §. 2.) pont
 • természetvédelem, állatvédelem:
 1. évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről 21. §.
 • a környezetvédelem:
 1. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bek. 11. pont, 19. pont.
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások:
 1. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §. a.) – b.) pont
 
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
 1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
 1. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 1. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 1. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.racalmasivarosvedok.hu internetes honlapján való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év 05. 31. napjáig a www.racalmasivarosvedok.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén közzéteszi.
 1. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.
IV.
Tagdíj, vagyoni hozzájárulás
 
 1. Rendes tagok tagdíja:
A rendes tagok tagdíjának mértéke 800,- Ft/év.
A nyugdíjas rendes tagok tagdíjának mértéke 500,- Ft/év, mely differenciális indoka a nyugdíjas rendes tagok kisebb teljesítőképessége.
 
 1. Pártoló tagok tagdíja:
A pártoló tagok tagdíja minimum 10.000,-Ft/év.
 
 1. A tagdíj megfizetésének időpontja és módja:
A tagdíjat a tárgyév március hónap 31. napjáig kötelesek a tagok befizetni az  egyesület pénztárába. A március 31. és december 31. között belépő új tagok a tagdíjat a tagsági jogviszony létesítésekor, de legkésőbb a belépés évének utolsó napjáig kötelesek befizetni az egyesület pénztárába.
 
 1. Az egyesület tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
V.
A tagság
 
 1. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
 1. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
 2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében vagyoni hozzájárulással részt kíván venni az egyesület tevékenységében, valamint az alapszabályban foglalt reá irányadó rendelkezéseket elfogadja.
 1. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit tevékenysége alapján a tagok arra érdemesnek tartanak, és a tiszteletbeli tagságra szóló elnökségi felkérést, továbbá az alapszabály reá irányadó rendelkezéseit elfogadja: a tiszteletbeli tagság annak elfogadásával keletkezik; a tiszteletbeli tagot kötelezettségek nem terhelik, mert tagdíjat fizetni nem köteles, nem választhat, és nem választható az egyesület vezető tisztségviselőjévé.
 
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése
 1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
 1. Az egyesület megalakulását követően a rendes és pártoló tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. A közgyűlés határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
 
 1. Az egyesületnek rendes tagja lehet minden, rácalmási lakóhellyel (székhellyel) vagy rácalmási munkahellyel rendelkező 14 évnél idősebb természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az egyesület alapszabályát elfogadta, felvételét kéri, az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja, és a tagdíjat megfizeti.
Az Egyesület Tagnyilvántartói könyvében tartja nyilván tagjait.
Az egyesületi rendes tag felvételének feltétele, hogy a tagjelöltet az elnökség 2 tagja tagfelvételre ajánlja, és az elnökség kétharmados szótöbbséggel a tag felvétele mellett szavaz, továbbá a tagjelölt megfizeti a tagfelvétel közlését követő 5 munkanapon belül a belépés évére esedékes tagdíj arányos részét (a belépéstől a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó tagdíjat). Amennyiben ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elnök további 8 napos határidő tűzésével felhívja a tagdíj befizetési kötelezettségre, amennyiben pedig ezen határidőt is elmulasztja, nem válik az egyesület tagjává; a felhívásban ezen jogkövetkezményre a tagjelöltet figyelmeztetni kell.
Nem szűnik meg a tag tagsági jogviszonya, ha a belépést követően esetlegesen megszűnik rácalmási lakóhelye, székhelye, illetve munkahelye.
A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés évente egy alkalommal, az éves rendes közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni az érintett számára. A közgyűlés döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
 1. A tagságról az elnökség tagnyilvántartást vezet.
VII.
Tiszteletbeli elnöki cím adományozása
 1. Az egyesület közgyűlése „örökös tiszteletbeli elnök” címet adományozhat.
Ennek feltétele legalább 10 éven keresztül mindenki megelégedésére végzett egyesületi elnöki tevékenység.
A címet a közgyűlés adományozhatja, ha a szavazatra jogosultak kétharmada (súlyozott átlag) igennel fogadja el határozatként.
A tiszteletbeli elnök külön jogokkal és kötelezettségekkel nem rendelkezik, csupán ezen cím viselésére jogosult.
VIII.
A tagsági jogviszony megszűnése
 1. A tagsági jogviszony megszűnik:
            a./ A tag kilépésével
            b./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
            c./ A tag kizárásával
            d./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 1. A tagság megszűnésekor a tagot minden esetben törölni kell a tagnyilvántartásból.
 1. A tagsági jogviszonyát valamennyi tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 1. Az elnökség 30 napos határidővel felmondhatja annak a rendes és pártoló tagnak a tagsági jogviszonyát, aki önbibájából eredően a tagdíjat, illetőleg a vagyoni hozzájárulást annak esedékességét követően, az elnökség felhívása ellenére is elmulasztja megfizetni. Az elnökség a teljesítésre felhíváskor köteles figyelmeztetni a tagot a tagsági jogviszony megszűnésének jogkövetkezményére.
            A tagsági jogviszony felmondásáról az elnökség nyílt, egyszerű szótöbbséggel határoz, és határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátva igazolt módon megküldi az érintett tagnak.  A határozattal szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.
 1. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozatával kizárhatja azt a rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagot, aki magatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályának vagy közgyűlés határozatának reá vonatkozó rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy két egymást követő évben tagdíjat nem fizet.
            A tagkizáráshoz vezető ok lehet különösen, ha a tagot a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéli, vagy ha szándékosan veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
            A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti, előadva a tag kizárására okot adó konkrét magatartást, a tagkizárás okait, indokait. A kizárási eljárást az elnökség a kezdeményezéstől számított 30 napon belül lefolytatja, ebből a célból rendkívüli elnökségi ülést hív össze. A kizárási eljárásra az érintett tagot meg kell hívni, és a felhozott okokat vele közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani  számára, hogy védekezését előterjeszthesse, indokait, álláspontját közölje. A meghívó kézbesítése és a rendkívüli elnökségi ülés között legalább 8 napnak el kell telnie.
            Az elnökség határozatát a kizárással érintett tag meghallgatása után hozhatja meg, kivéve, ha a tag a védekezés és a meghallgatása lehetőségével nem kívánt élni. E következményre a tag figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni.
            Az elnökség indokolással és jogorvoslati kioktatásával ellátott határozatát a jelen lévő taggal annak meghozatalakor szóban, és 8 napon belül írásban is, igazolható módon közölni kell.
            A határozattal szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.
 
IX.
A tagok jogai
 1. Az egyesület rendes tagja jogosult:
            a./ az egyesület tevékenységében részt venni
            b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
            c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
            d./ az egyesület irataiba betekintetni
            e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé, felügyelőbizottsági tagjává válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
            A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja.
 1. Az egyesület pártoló tagja jogosult:
            a./ az egyesület rendezvényein részt venni és az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
            b./ a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, javaslatokat és észrevételeket tenni
            c./ az egyesület irataiba betekintetni
 1. Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:
            a./ az egyesület rendezvényein részt venni és az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
            b./ a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni,  javaslatokat és észrevételeket tenni
X.
A tagok kötelezettségei
 
 1. Az egyesület rendes tagja:
            a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
            b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni
            c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
            d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
 1. Az egyesület pártoló tagja:
            a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
            b./ Köteles a vagyoni hozzájárulás legkisebb összegét annak esedékességéig megfizetni
            c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
            d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
 1. Az egyesület tiszteletbeli tagja:
            a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
            b./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
            c./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
 
XI.
Az egyesület szervei
Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség (elnök + titkár + elnökségi tagok)
c./ Felügyelőbizottság
A Közgyűlés
 1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselők (elnök és elnökségi tagok) megválasztása, visszahívása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
 10. j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 1. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
 2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 1. A közgyűlést az elnök (akadályoztatása esetén az elnökség) legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére megküldeni és az egyesület székhelyén kifüggeszteni, továbbá honlapján közzétenni.
 1. A közgyűlést – az egyesület nagy taglétszámára tekintettel – megfelelő befogadó képességű helyre, elsősorban Rácalmás Város Művelődési Házába, másodsorban Rácalmási Jankovich Kúria megfelelő helyiségébe kell összehívni, de indokolt esetben Magyarország területén más helyszínre is összehívható.
 1. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha:
a./ a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri,
b./ a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyész indítványozza,
c./ a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság kezdeményezi
 1. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
 1. A közgyűlési meghívó közlésétől számított 5 napon belül a tagok az elnökhöz címzetten írásban a napirend kiegészítését kérhetik, annak oka és célja megjelölése mellett. Az elnök a napirend kiegészítést az előterjesztő neve, az ok és a cél megjelölése mellett 2 napon belül megküldi a tagok részére.
 1. A közgyűlés lebonyolításáért az elnök felelős. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele részt vesz. Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján, 30 perc elteltével megtartható.
 1. Ha a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést csak abban az esetben lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárulnak az ülés megtartásához.
 1. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot.
 1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
 1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 2. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 3. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 4. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 5. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 6. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 7. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 1. A jegyzőkönyvben foglalt határozatokat a határozatok sorszámának, a döntésének tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) feltüntetésével a Határozatok Könyvébe kell bevezetni. A Határozatok Könyvét az egyesület elnöke vezeti.
 1. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának és céljának módosításához, továbbá az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés az egyesület tisztségviselőit titkos szavazással választja meg.
 1. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
 
 
Elnökség
 1. Az elnökség 7 tagból (elnök, titkár és 5 elnökségi tag) áll, az egyesület ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 1. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra. Az elnökségi tagsági viszony a tisztség elfogadásával jön létre.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a vezető tisztségviselői megbízatásáról az elnök mond le, akkor a másik két elnökségi taghoz kell címeznie lemondó nyilatkozatát. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a./    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az elnökségbe az választható, aki minimum 2 éve tagja az egyesületnek.
 1. Az egyesület vezető tisztségviselői:
             Az egyesület elnöke:
Bodnár Sándor  (anyja neve: Barcs Rozália) 2459 Rácalmás Erdő sor 7.  sz. alatti lakos
             Az egyesület titkára:
Puskás Apollónia (anyja neve: Kléber Apollónia) 2459 Rácalmás Somogyi B. u. 9.
             Az elnökség tagjai:
 Dr. Varga-Szabó Lajos (anyja neve: Szívós Ilona) 2459 Rácalmás Rózsa u. 9.
 Steiner Lajos ( anyja neve: Hullmann Mária) 2459 Rácalmás dr. Sárközi F. u. 11.
 Jacsó Rudolf (anyja neve: Horváth Erzsébet) 2459 Rácalmás Petőfi S. u. 31.
 Bodnárné Surányi Gabriella (anyja neve: Léhner Magdolna) 2459 Rácalmás Erdő sor 11.
 Tóth Szilvia (an: Bodolai Magdolna) 2459 Rácalmás Nap u. 8.
 • Az elnök hatáskörébe tartozik:
 • az egyesület tevékenységének irányítása,
 • az elnökség munkájának irányítása, üléseinek vezetése,
 • a közgyűlés összehívása, napirendi pontjainak meghatározatása, határozatainak ellenjegyzése,
 • a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások nyilvántartása, végrehajtása, végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
 • a tagság nyilvántartása,
 • az egyesület szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,
 • az egyesület képviselete,
 • belépési feltételeknek eleget tett jelentkezőknek a tagok nyilvántartásába történő bevezetésének elrendelése,
 • intézkedés és döntés a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben,
 • aláírási jog gyakorlása.
 • Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
b./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
d./részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
e./a tagság nyilvántartása;
f./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
g./a rendes és a pártoló tag felvételéről való döntés,
h./ a titkár megválasztása,
   i./döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 • A titkár hatáskörébe tartozik:
A titkár, akinek feladata az elnök és az elnökség munkájának segítése különösen:
 • a közgyűlés előkészítése,
 • meghívásról való gondoskodás,
 • nyilvántartó könyv és határozatok könyvének a vezetése,
 • tagdíjak beszedésének szervezése,
 • az egyesület számára előírt egyéb nyilvántartások vezetése,
 • egyéb szervezési, adminisztratív feladatok ellátása,
 • írásbeli titoktartási nyilatkozatok kezelése,
 • az elnökkel egyeztetve az elnökségi ülés összehívása,
 • az elnökségi ülésen a jegyzőkönyv vezetése.
 1. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
            A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a./   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 1. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.
 1. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Felügyelő Bizottság
 1. A tagok három tagból álló felügyelőbizottságot hoznak létre az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése érdekében.
 1. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tisztség annak elfogadásával jön létre.
Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ lemondással;
c./ a felügyelőbizottsági tag halálával;
d./ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
e./ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A felügyelőbizottsági megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a felügyelőbizottság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 1. Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a./    a döntéshozó szerv, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b./ a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d./ a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
 1. A felügyelőbizottság tagjai:
             A felügyelőbizottság elnöke:
Szalóki-Oros Brigitta (an: Szántó Mária Magdolna) lakcíme:2459 Rácalmás Fő út 63.
A felügyelőbizottság tagjai:
Kirinovits Tamás (an: Steiner Ibolya) lakcíme: 2459 Rácalmás, Hunyadi M. u. 10.
Hodgyai Gábor (an: Bíró Anna) lakcíme: 2459 Rácalmás, Martinász u. 46.
 1. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
a./ az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
b./ a közgyűlés, illetőleg az elnökség összehívása, ha a felügyelőbizottság indítványára 30 napon belül nem kerül összehívásra a közgyűlés, illetőleg az elnökségi ülés;
c./  az ügyész értesítése, ha a törvényes működés helyreállítása érdekében az arra jogosult szerv a szükséges intézkedést felhívás ellenére nem teszi meg;
d./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 1. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
            A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 3. c) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 4. d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 1. A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A
 1. A felügyelőbizottság határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintett egyesületi szervvel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
XII.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Rácalmás, 2015. augusztus 31.
 
 ……………………………………
Bodnár Sándor elnök                
 
Tanúk:
Név: ………………………………………..                            Név: ………………………………………….
Lakcím: …………………………………….                          Lakcím:………………………………………..
 
 
 
 
Záradék:
Alulírott jogi képviselő tanúsítom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, a módosítás a 2015. március 27-én kelt alapszabály IV. pontját érinti, mely törlésre került, helyette új szövegrész került felvezetésre, továbbá az alapszabály III. pontjának 1.2.3.4. pontjából a zárójeles hivatkozások törlésre kerültek.
A változást az alapszabály félkövért betűtípussal tartalmazza.
                                                                             
 
 
Ellenjegyzem  Rácalmáson 2015.  augusztus 31.